Om prosjektet - Buøy Næringspark

Nye Buøy – et byutviklingsprosjekt for fremtiden!


Med nytt landområde og nye kontorbygg kan det blant annet skapes ca. 4.000 arbeidsplasser på Buøy.

Endringer i næringsliv gjør det nødvendig å tenke nytt om Buøy. Her ligger næringsområder som ikke har vært i bruk på mange år og områder som har fått helt nye egenskaper på grunn av Ryfastutbyggingen. Nye Buøy er et prosjekt som skal sikre utvikling og vekst i næringsområdet i nye 120 år.

Prosjektet består av fire deler:

Del én er etablering av en næringspark på det nye utfylte arealet. Denne skal åpne området for nye blågrønne næringer, og samtidig styrke rammevilkårene for eksisterende industrier.

Del to er etablering av nye haller og kontorbygg i buffersone mellom industri og boliger.

Del tre er byutvikling i det eldste industriområdet, Beddingen, hvor Rosenberg trakk seg ut i 2003. Området, som er ferdig renset, skal legges til rette som et tett byområde med både boliger og arbeidsplasser, kombinert med romslige parkområder.

Del fire ligger på en fylling innerst i Bangavågen, midt foran utkjøringen fra Hundvågtunnellen. Her tenkes en ny møteplass for Øyane; et torg knyttet til sjøen med ulike servicefunksjoner rundt.

Hvor er Solsiden i Stavanger?


Vågen og sentrum, vil mange si. Vi er ikke uenige i det – nærmere hjertet av Stavanger kommer man kanskje ikke. Likevel, Stavanger har et stort hjerte og det er ikke nødvendigvis rundt Vågen man finner de største og beste mulighetene for å forme fremtidens Stavanger.

På motsatt side av havnebassenget i forhold til sentrum, ligger Buøy og Kvidavigå og bader i sol. Området ble i tidligere tider brukt til båtbygging, men har i det store og hele ligget ferdig renset for forurensning og delvis uvirksomt siden 2003. Det er her, fremdeles i hjertet av byen, vi ønsker å skape en ny, attraktiv og fremtidsrettet mulighetsarena for både næring og bolig. Dette tror vi vil få sentrum til å blomstre og gjøre både Øyane og Stavanger enda mer attraktivt. For alle.

Å utvikle en helt ny bydel midt i Stavangers havnebasseng, kan virke skremmende og utfordrende, men med solide næringsutviklere i ryggen og gode kunnskaper åpner det seg mange muligheter. Buøy Invest har i så henseende gjort et virkelig dypdykk og etablert et skyhøyt forventningsnivå til hva vi ønsker å få til. Nå løfter vi frem noen av disse mulighetene, og tro oss når vi sier: Buøys potensial er fenomenalt!

Hundvåg bydel er en av Stavangers største bydeler med ca. 13.000 innbyggere. Ryfast gir helt nye muligheter til dem alle. Allerede neste år vil vi kunne kjøre sømløst fra Buøy eller Atlanteren og direkte til motorveien. Men dette gir også utfordringer. Noen av dem så store at de krever tiltak. I dag kan vi handle det meste innen dagligvare på Hundvåg. Vi har også apotek, jernvare, klesbutikk, blomster, hobby og Nille, men hva med mangfoldet? Hvor mange stopper i Hundvågkrossen for å gjøre sine innkjøp? Mange setter seg i bilen og kjører over bybrua. I beste fall legger de pengene igjen i Stavanger sentrum, men handelslekkasjen til Kvadrat er stor. Det blir kanskje ikke bedre med Ryfast hvor det kun tar sju minutter å kjøre fra Scancheholen til Kvadrat og flust av parkeringsplasser.

Bangavågen kan være løsningen på flere av Hundvåg og Buøy sine utfordringer i så måte. Like ved utløpet av den nye tunnelen, som blir selve velkomsten til Hundvåg bydel, ligger en tomt på hele 19 mål. Kan Bangavågen bli et nytt sentrum for Hundvåg? Her kan vi få til et supplement til allerede eksisterende tilbud i krossen slik at Hundvåg blir et attraktivt handelssted. Et mål må da være å få en kritisk masse av tilbud og stoppe lekkasjene ut av bydelen. I Bangavågen har vi også muligheter for å tilrettelegge for båtplasser, bunkring og skape gode møteplasser både på brygga og innendørs for unge og eldre. På dagtid og kveldstid. Her ønsker vi en god dialog og åpen prosess hvor innbyggerne på Hundvåg involveres slik at alle muligheter avdekkes og bydelen får sitt fortjente samlingssted.

Nærheten til havet og Stavanger sentrum er selve navet for utvikling av Buøy. Kompakt byutvikling er et bærende ideal. Utvikling skal gjøres i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringer for transformasjon og knutepunktsutbygging. Buøy ligger allerede på en av de best frekventerte busstraséer i Stavanger, men bydelen mangler likevel noe av det viktigste man kan tilby innbyggerne i en attraktiv by; at det å sykle eller gå er enklere enn bilbruk når man skal til og fra sentrum. Løsningen ligger i å gjøre det man gjorde i gamle dager. Velge korteste vei – sjøveien. På den delen av Buøy som i dag ligger uten virksomhet, er det mulighet for å etablere el-drevet vannbuss med roll on – roll of for syklister. En spennende mulighet! Vi vil gjøre vårt for at vannbuss blir virkelighet til det beste for livet i dagens sentrum og alle på Øyane.

Rosenberg har vært viktig for Stavanger i 122 år, de fleste av dem som en av byens hjørnesteinsbedrifter. Nå har vi gjennom bruk av Ryfast-masse fått 100 mål nytt land i midt i havnebassenget til Stavanger. Det er en gylden mulighet! Det utgjør potensielt mer enn 4000 nye arbeidsplasser i nabolaget til Rosenberg. Da snakker vi om et mangfold av muligheter som sammen kan gjøre Hundvåg og Buøy til et sted hvor man bor, arbeider og har alt man trenger innen kort rekkevidde.

Rosenberg skal være viktig for byen også de neste 122 år. Derfor er det allerede gjort en grundig jobb med å tilrettelegge for ny boligbygging og fortsatt industri. Det er hentet inn ekspertise som har funnet gode løsninger for støyforebygging. Det er nødvendig for beboere, det er nødvendig for Rosenberg. Her planlegges det i et evighetsperspektiv, og det er muligheter for 1000 nye boliger. På Solsiden i Stavanger!

Investeringene som skal gjøres på Buøy kommer ikke over natten, men på lang sikt skal det investeres mellom 8 og 10 milliarder kroner. Ikke lite for en region som ønsker å bygge muligheter inn i fremtiden. Vårt planinnspill er ambisiøst og vi har sett langt utover egne eiendommer for å se muligheter og finne løsninger. Nå er det opp til administrasjonen i Stavanger kommune og våre folkevalgte å avgjøre om vi skal gå fra visjon til virkelighet.

Espen Opsanger - Buøy Invest

Espen Opsanger

Daglig leder, Buøy Invest