Solsiden bolig - Buøy Næringspark

Solsiden Bolig


De foreløpige planene for Solsiden Bolig tilsier et bilfritt bomiljø, boliger tilrettelagt for velferdsteknologi og smarthusløsninger samt gode oppholdssoner i form av park, torg og kai.

Byutviklingen planlegges med en bebyggelse og landskap som gir kvaliteter tilbake til byen og som byr på et opplevelsesmessig tilskudd. Det legges opp til generøse park- og plassrom langs sjøfronten. Bebyggelsen er romdannende og utformet slik at det oppstår tydelige steder: Solsiden kai med sentrumsambisjoner, sjøfrontparken med aktivitetsflater og Kvidavigås maritime miljø. Området knyttes til omgivelsene via et grøntdrag og gangbro mot Buøyskogen og skolen.

Sammen utgjør de nye stedene attraktive utfoldelsesarenaer for beboere, de som jobber i området og besøkende.

Områdets sentrale omdreiningspunkt er Solsiden kai, med anløp av byferger og reisende til og fra. Til kaien og gaten innover ligger næringsbygg med arbeidsplasser og bykvartaler med boliger og service.

Sjøfrontparken er et bredt belte mot Stavangers skyline. Her ligger ulike aktivitetsflater, en generøs sjøpromenade og flere grønne plassrom. I Kvidavigå er dagens kvaliteter videreforedlet, med en sjøfrontpark, et felleshus, båtplasser og mange former for sjøkontakt.

Bærekraftig byutvikling


Miljøambisjon

Det er et sentralt mål at dette byutviklingsområdet skal være basert på fremtidsrettede miljøløsninger. Det skal brukes varige materialer som gir lav miljøbelastning, men høy estetisk kvalitet. Bebyggelsen skal utformes med byggtekniske løsninger som minimerer energibruk. Det kan til og med tenkes at tiden vil være moden for at dette blir en “plussbydel” som produserer mer energi enn den forbruker. Området blir planlagt etter prinsippene for blå-grønn faktor, noe som innebærer at grønnstruktur og vann integreres i utforming av bygg og byrom. For eksempel betyr det lokal håndtering av overvann.

10-minuttersbyen

Denne byutviklingen vil være et funksjonelt tilskudd til Øyane. Buøy Næringspark vil gi flere arbeidsplasser med større bredde. Boligene styrker mulighetene for at folk kan bo og arbeide innenfor et nært område. Sammen med Buøy skole og en ny barnehage, vil lokalservice i Bangavågen gi korte avstander til daglige gjøremål. Slik kan det bli mulig å bo miljøvennlig med liten egeninnsats. En effektiv kopling til bysentrum tilfredsstiller de behov som ikke dekkes lokalt. Derfor kan området bli Stavangers pilotprosjekt innen 10-minuttersbyen.

Variert bebyggelse

Området vil romme en rikt sammensatt bebyggelse som byr på ulike boformer og slik gi et godt og sammensatt bomiljø. Mot sjøfronten ligger bykvartal med leilighetsbygg. Sentralt i området ligger rekkehuskvartal og ut mot Buøy-bebyggelsen ligger mindre punkthus.

Generasjonsskifte

Boligsammensetningen vil være et tilskudd som kompletterer tilbudet på Øyane. En del kan rettes inn mot seniorer og slik bidra til generasjonsskiftet der eneboliger frigis til nye barnefamilier og seniorene får en lettstelt bolig med sjøutsikt. Generasjonsskiftet vil stimuleres ved at området både får velferdsteknologi som muliggjør et langt liv i egen bolig, og en fysisk tilstedeværelse av helsepersonell som kan bistå ved behov. Det er også et mål å få etablert flere helseservicefunksjoner som kan gi området et rikt tilbud.

Enkel hverdag

Den bymessige karakteren kan godt appellere både til unge etablerere og ansatte i næringsparken som ønsker seg en enkel hverdag med kort vei til det meste, inklusive bysentrums attraksjoner.

Barnefamilier

Området vil være attraktivt for barnefamilier som ønsker en tettere boform. De romslige parkområdene mellom bebyggelsen og langs sjøfronten gir rikelige utfoldelsesrom for store og små, samtidig som de byr på møteplasser, som for eksempel en liten kafe. Flere barnefamilier vil gi et godt tilskudd til Buøy skole. Slik vil byutviklingen vil bidra til å øke Buøys befolkning, som hittil har hatt en begrenset utvikling og slik gi bedre utnyttelse av den sosiale infrastrukturen.

Intervju

– Solsiden kan bli et fyrtårnsprosjekt for velferdsteknologi og smarthusløsninger


Utviklingen av smartteknologi til hjemmet går i en rasende fart. I Solsiden er alle muligheter til stede for boliger med teknologiske løsninger som kan utvikles og tilpasses beboernes behov, uansett alder og livssituasjon.

20. juni i år kunne man høre helseminister Bent Høie snakke om utfordringen med eldrebølgen og mangel på varme hender i fremtiden. Det ble skissert en mangel på 20.000 til 30.000 kvalifiserte helsearbeidere i 2030. Nær fremtid, altså. Legg til at det heller ikke finnes sykehjemsplasser nok til å takle ufordringen, så er det ingen tvil at det er en stor utfordring som står for døren.

Utfordringen krever selvsagt mange tiltak. Et av dem er å satse på boligbygging med teknologisk infrastruktur som gjør det mulig for alle å bo hjemme lengre. Jan Holm i Sensio, en av landets ledende virksomheter innen utvikling av velferdsteknologi og smarthusløsninger, er en av dem som har sett på mulighetene til å implementere slik teknologi i Solsiden.
– Nye boliger kan i dag bygges med tanke på et helt livsløp. En 27-åring vil ønske seg helt andre teknologiske løsninger enn de en 77-åring kan ha behov for. Dagens løsninger gjør at vi kan ta høyde for at ønsker og behov endrer seg, men at man likevel kan bo i samme bolig hele livet. Med tanke på de utfordringene helseministeren sier vi står overfor, er det helt riktig av Buøy Invest å kartlegge hvordan de kan utnytte de teknologiske mulighetene som allerede finnes og hvordan hjemmene kan instrumenteres, sier Holm. I korte trekk innebærer løsningene Holm og Buøy Invest har diskutert for velferdsteknologi i Solsiden at hver bolig får en intelligent kommunikasjonsenhet som ”snakker” med sensorikk i de forskjellige rom. Denne enheten er hjernen for de enkelte hjem og styres og eies av sin eier. Ikke ulikt slik det fungerer med private alarmsystemer i dag.

– Det handler i bunn og grunn om at man skal føle seg trygg og kunne velge selv å bli boende hjemme. For eldre som har ulike problemer kan det installeres tilpassede løsninger for deres behov. Dette kan være løsninger som fanger opp uregelmessigheter som fall i dusj, at noen som ikke står opp av senga om morgenen og at kjøleskapet ikke åpnes og dermed at den eldre ikke spiser. Varsler på status og avvik kan sendes videre til pårørende og eller helsepersonell, forklarer Holm. Rent samfunnsøkonomisk gir dette en fordel i og med at man trenger færre sykehjemsplasser og det gir anledning til å fritt velge å bo lengre hjemme. I Solsiden vil man kunne ha et opplegg hvor det hele tiden er kvalifisert helsepersonell stasjonert like ved og som har kort responstid.

Løsningene som er aktuelle for Solsiden, er av det Holm kaller en åpen standard. Slik unngår en kommune å bindes til produkter fra en spesifikk leverandør. Dette systemet blir aldri gammeldags siden man kan ta i bruk nye gode løsninger for velferdsteknologi etter hvert som de utvikles. Systemet benyttes i dag over hele landet, og Sensio har løsninger ute i mer enn 100 kommuner, blant annet i Trondheim kommune hvor det er aktuelt å realisere en lik løsning i et stort antall boliger.

Jan Holm

Jan Holm

Commercial Manager, Sensio